Speaking Test - Anh Ngữ Siêu Nhí

Speaking Test

BÀI SPEAKING TEST LỚP PREKID02B0002A

Master Kids thân gửi bài thi Speaking của các con sau mỗi khóa học (2 tháng) để kiểm tra kiến

BÀI SPEAKING TEST LỚP KID01B0002C

Master Kids thân gửi bài thi Speaking của các con sau mỗi khóa học (2 tháng) để kiểm tra kiến

BÀI SPEAKING TEST LỚP KID02A0001A

Masterkids thân gửi bài đánh giá speaking cuối khóa về 2 chủ đề trong bài học của con: Daily activities

BÀI SPEAKING TEST LỚP KI05B0002B CHỦ ĐỀ ANIMAL – FEELINGS

Masterkids xin gửi bài đánh giá speaking sau hai khóa học về 2 chủ đề: Animals (Động vật) và Feeling

Đăng ký desktop

ĐĂNG KÝ
NGAY!